ZAKŁAD USŁUG
MIESZKANIOWYCH
sp. z o.o.


NASZA OFERTA


Oferta zarządzania
budynkami wspólnot mieszkaniowych.

  O zakresie usług decydują wspólnoty ,przeważnie zakres w ramach wynagrodzenia
  zarządcy obejmuje:
 I. Zapewnienie bieżącej obsługi m.in. poprzez:
 Szczegółowe ewidencjonowanie i rozliczanie na wspólnoty a także na
 poszczególne lokale takich kosztów jak:
 - remontów, napraw awaryjnych i czynności eksploatacyjnych,
 - oświetlenia części wspólnych i oświetlenia zewnętrznego ,
 - ubezpieczenia wspólnot od zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej,
 - usług kominiarskich ,
 - pielęgnacji zieleni i całorocznego utrzymania posesji, dróg i chodników,
 - sprzątania klatek schodowych ,
 - wywozu śmieci i zbierania odpadów wielkogabarytowych,
 - dostaw wody i odprowadzania ścieków,
 - podgrzania wody (w przypadkach wspólnych instalacji c.w.u.),
 - dostaw gazu (w przypadkach wspólnych instalacji gazowych),
 - ogrzewania lokali (w przypadkach wspólnych instalacji grzewczych),
 - wynagrodzenia zarządcy (korygowanego o wskaźnik inflacji) i wynagrodzenia za  usługi dodatkowe
  Zamawianie dla wspólnot dostaw mediów i różnego rodzaju usług.
  Regulowanie w imieniu wspólnot ich zobowiązań i obsługa rachunków bankowych
  Załatwianie zgłaszanych przez członków wspólnot problemów mieszkaniowych.
  Wystawianie książeczek opłat i zaświadczeń do dodatków mieszkaniowych.
  Ewidencjonowanie opłat mieszkaniowych i innych przychodów.
  Windykowanie od dłużników zaległości w opłatach, w tym obsługa prawna.
  Doradztwo techniczne i wykonywanie przeglądów bieżących.
  Prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej budynków.
  Organizowanie zebrań i realizowanie uchwał wspólnot.
  Pomoc przy załatwianiu dla wspólnot kredytów bankowych .
  Gromadzenie funduszu remontowego na rachunkach lokacyjnych wspólnot.
  Reprezentowanie wspólnot a także składanie w ich imieniu wymaganych
  sprawozdań podatkowych, statystycznych i z ochrony środowiska.
  Umożliwianie zarządom wspólnot i poszczególnym właścicielom, wglądu do
  dokumentów, zapisów księgowych i internetowego sprawdzania sald.
  Analizowanie kosztów i dążenie do ich obniżania.
II. Zapewnienie stałego utrzymania budynków w należytym stanie
technicznym, sanitarnym i estetycznym m.in.poprzez:

  Nadzorowanie wykonywania remontów.
  Nadzorowanie całorocznego utrzymywania porządku, czystości i estetyki.
  Nadzorowanie wykonywania pielęgnacji zieleni.
  Nadzorowanie wykonywania przez usługodawców innych usług.
III. Wykonywanie za dodatkowym wynagrodzeniem innych usług m.in.:
  - usuwanie awarii własną grupą remontową,
  - wykonywanie rocznych i 5-cio letnich przeglądów technicznych,
  - wykonywanie rocznych przeglądów instalacji i urządzeń gazowych (gdzie występują),
  - wykonywanie bieżącej konserwacji instalacji c.o i c.w.u.(gdzie występują),
  - odczytywanie wodomierzy i monitorowanie terminów ich ważności,
  - zarządzanie terenami będącymi własnością wspólnot mieszkaniowych.
Czym się różni ZUM sp. z o.o. od innych zarządców.


1.Sprawujemy obowiązki zarządcy w ten sposób, że wspólnoty podejmą decyzje a spółka je realizuje.
2.Ewidencjonujemy i rozliczamy szczegółowo koszty wg rodzajów i miejsc ich powstawania,
  czyli nie stosujemy zbiorczych pozycji kosztowych w rodzaju "koszty ogólne" lub "koszty
  eksploatacji" lecz każdy koszt ewidencjonujemy i rozliczamy oddzielnie, co pozwala na oddzielne
  monitorowanie wielkości każdego kosztu i podejmowanie odpowiednich działań oszczędnościowych
  a także odpowiednie ustalanie opłat.
3.Pobieramy niskie wynagrodzenie za zarządzanie, które obejmuje: administrację, obsługę techniczną,
  obsługę windykacyjną, nadzór nad utrzymaniem terenów, obsługę prawną i obsługę księgową
  poszczególnych lokali jak i całych wspólnot.
4.Składamy zarządom wspólnot informacje o zadłużeniach poszczególnych właścicieli lokali.
5.Udostępniamy wszystkim mieszkańcom możliwość internetowego sprawdzania sald swoich lokali.
6.Przyjmujemy zgłoszenia awarii przez całą dobę i dokonujemy napraw zaraz po zgłoszeniu.
7.Dysponujemy własną grupą remontową do szybkiego usuwania awarii.
8.Przygotowujemy wnioski na remonty elewacji
9.Pomagamy wspólnotom w załatwianiu kredytów i monitorujemy ich spłacanie.
10.Organizujemy przetargi na wyłanianie wykonawców usług.
11.Składamy w imieniu wspólnot mieszkaniowych sprawozdania do Urzędu Skarbowego
  CIT-8, do GUS M-01 i M-03 i do Urzędu Marszałkowskiego o ilości wprowadzonych
  zanieczyszczeń do środowiska.
12.W obrębie miasta i powiatu dostarczamy mieszkańcom na koszt własny wszelką
   korespondencję.
13.Pomagamy w rozwiązywaniu konfliktów między członkami wspólnot mieszkaniowych.


DOMOWE USŁUGI NAPRAWCZE I REMONTOWO - AWARYJNE

Oferujemy następujące remonty:
- dekarskie,
- murarskie,
- stolarskie,
- instalacji gazowych,
- instalacji wodno - kanalizacyjnych.

DODATKOWE USŁUGI

1. Ubezpieczenia indywidualne mieszkań od zdarzeń losowych
   i mieszkańców od następstw nieszczęśliwych wypadków,

2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.


© 2018 ZUM Kwidzyn